2017 Jurupa Brittney Savannah Jennifer - Gene Hyder